Adatvédelmi irányelvek Mobil Alkalmazáshoz

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön személyes adatainak védelme a GigSystem partnerei számára kiemelt fontosságú.

Az alkalmazásunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar és Európai Uniós adatvédelmi előírásoknak, valamint a Google, és a Google Play áruház felhasználók védelme érdekében előírt követelményeinek.
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

1. AZ ADATKEZELŐ, ÉS A FELHASZNÁLÓ

Jelen alkalmazásokatt Fehér Zoltán e.v. székhely: 6710 Szeged, Viza u. 8.
e-mail: info@gigsystem.hu a továbbiakban: Adatkezelő üzemelteti. Az alkalmazás használata során a felhasználók által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli.

A Felhasználó az a személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi. Érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.

A GigServer, GigChooser, GigBeater Pro, GigReader alkalmazások a szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében a következőkhöz kér hozzáférést:

Helymeghatározási engedélyek – a hozzáférés kérésének indoka, hogy a wifi kapcsolódást, vagy annak állapotváltozását a program követni tudja.

Tárolóeszköz  – hozzáférés kérésnek indoka, hogy a készüléken tárolt állományokat (pdf,mp3) a programok felolvassák és a szolgáltatás igénybevételekor a fájlokat a Felhasználó el tudja olvasni és le tudja hallgatni.

A szolgáltatás igénybevételekor kért adatok:

Nincs semmilyen, a felhasználó azonosítását kérő adat, kizárólag a szolgáltatások igénybevételét segítő fiók hozzáféréseinek adatait kér a rendszer. (felhasználónév, jelszó)

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Adatkezelő jelen alkalmazására és az alkalmazáshoz kapcsolódóan nyújtott adatkezeléseire terjed ki.

A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja.

3. AZ ADATKEZELÉS HELYE, IRÁNYADÓ JOG

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Adatkezelő hozza meg.

Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

Amennyiben az Adatkezelő tevékenysége – ide értve a reklámozási és értékesítési tevékenységet is – a Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Adatkezelő kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Adatkezelő kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Az Adatkezelő az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE irányelvének rendelkezéseit.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS ELVEI

A személyes adatok kezelője az Adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen, az alkalmazás letöltésével és használatával megadott hozzájárulása. Az érintettek az alkalmazás használatával, valamint a megrendeléssel elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett az alkalmazás szolgáltatásait igénybe veszi, és szolgáltatást rendel meg, vagy egyéb módon az alkalmazáson keresztül az Adatkezelővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok – elsősorban a kereskedelemre, a szerződésre, a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok – is irányadók. A jogszabályban elrendelt adatok kezelésének jogalapja a jogszabály rendelkezése.

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Alkalmazással összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli.

Felhasználó vállalja, hogy az alkalmazás használatakor, megrendelés során valós adatokat közöl.

Az Adatkezelő törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

– személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor, alapvetően a megrendelés teljesítéséhez köthetően.

– az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

– a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

– az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

– ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

– az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

5. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

A megrendelés során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a Felhasználó azonosítása, valamint a Felhasználóval való kapcsolattartás.

Az adatkezelés célja az Alkalmazás vonatkozásában a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó megrendelésének pontos rögzítése, a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás elvégzése, Felhasználónak történő átadása, ha kéri eljuttatása, a számlázás, fizetés érvényesítése, továbbá a vásárlással létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

6. HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

7. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBE VÉTELE

Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybevétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

– azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

– a Felhasználó, vagy – ha eltérő személy – az érintett azt kéri;

– az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

– az adatkezelés célja megszűnt;

– azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A Felhasználó írásban kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő rendszere öt munkanapon belül törli.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a Felhasználó és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a Felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME

A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Adatkezelőtől kérje.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus levélben is megadhatja.

10. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A Felhasználó a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

– Fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki a szükséges intézkedésekről gondoskodik.

– Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

– Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu)

Bírósági úton érvényesítheti igényét

2023. 01. 08.